Slide
Anketimize katılmak için tıklayın veya tarayın.
"Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden,rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar."
Mustafa Kemal ATATÜRK

KAĞIT VE PLASTİK ATIKLARIN SATIŞI İHALE İLANI

KAĞIT VE PLASTİK ATIKLARIN SATIŞI İHALE İLANI

KAĞIT VE PLASTİK ATIKLARIN SATIŞI İHALE İLANI

 

MADDE 1- İŞ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

İş sahibinin;

1.1.  Adı: Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.

1.2. Adresi: Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13 / 1 Yenimahalle/ANKARA

1.3. Telefon numarası: (0312) 592 93 93

1.4. Faks numarası : (0 312) 397 33 71-74

1.5. E-Posta: ihale@ankarahalkekmek.com.tr

1.6. İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Zehra SEZGİN -İhale Hazırlık Şefi

 

MADDE 2- İhale Konusu Malın Cinsi, Miktarı, İşin Başlama Tarihi ve Süresi;

2.1.  Adı: Kağıt ve Plastik Atıkların Satışı 

2.2.  Kısımlar ve Miktar: Atık ürünlerin miktarları değişkenlik gösterebilir. İstekli/İstekliler bu değişiklikleri ön görerek teklif vereceklerdir. (Yıllık ortalama Kağıt Atık; 55.000 kg, Plastik Atık; 5.500 kg) Bu konuda Yüklenici hiçbir hak iddia edemez. İstekli/İstekliler fabrika kampüsünde kağıt ve plastik atıklar için konteyner şeklinde saklama alanı bulunduracaktır.

 

İşin Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip iş başlayacak olup, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işin süresi 1 (bir) yıldır.

 

Atık Kâğıt ve Plastiklerin Alınacağı Yer: Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.

 

İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi: İstekli/İstekliler, teklif verecekleri kısımlar için İdare’den randevu talep ederek atık ürünleri görebilirler. İhaleye katılan istekli/istekliler satışa konu ürünler hakkında tam bilgisi olduğu kabul edilir.

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ve ihalenin yapılış şekli

3.1. İhaleye ilişkin bilgiler

 1. a) İhale kayıt numarası:2024/164571
 2. b) İhale usulü:2886 DİK 45. MADDESİ (Açık Arttırma)
 3. c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 02.2024

Saat: 15:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. İhale Salonu Anadolu Bulvarı No: 13 Y.mahalle / ANKARA Zemin Kat İhale Odası

 

3.2. İDARE, bu ihaleyi “Açık arttırma” usulü ile yapacaktır. Teklif zarfları, İhale Yeterlilik Şartları maddesinde istenilen belgeler ile birlikte ihale başlama saatine kadar İhale Hazırlık Şefliğine verilecektir. İstekli/İstekliler işbu şartnamenin “Madde 4” kısmında yer alan yeterlilik evrakları ile birlikte İlk Teklif Mektuplarını kapalı zarf içinde vereceklerdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

3.2.1. Açık arttırma bedeli Kağıt için taban fiyatı Kg’ı 3,15 TL’ den, Plastik için 4,50 TL’ den başlayacaktır. İstekliler ilk tekliflerini yeterlilik belgelerini kapalı zarf içerisinde sunduktan sonra İdare Sözlü Açık arttırma kısmına geçilir. Sözlü açık arttırmadan sonra İdare firmalardan yazılı teklif mektubu alarak oturum kapatılır. En yüksek fiyatı veren Alıcı ile sözleşme imzalanacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Teklifler her bir kısım için ayrı ayrı verilecektir. Her kısım için en yüksek fiyatı veren Yüklenici ile sözleşme imzalanacaktır. Teklifler kısmi teklife açıktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.2.2. İhaleye katılım için dosya satınalma bedeli İdare’nin Vakıfbank TR88 0001 5001 5800 7261 6803 55 IBAN hesabına veya Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Veznesine yatırılır.

3.2.3. İsteklilerin sunacakları yeterlilik evraklarının içinde ilk teklif mektupları da olmalıdır. Firmaların ilk tekliflerinin okunmasına müteakip fiyat arttırılmasına geçilerek ihale sonuçlandırılır. İstekliler vermiş oldukları son tekliflerini ıslak imzalı olarak İdareye sunacaktır.

3.2.4. İDARE, ihaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli ve teklifi tespitte serbesttir.

3.2.5. Kazanan Yüklenici/Yükleniciler İDARE’nin iş takvimine uymak zorundadır.

3.3. İhaleye katılım için istekliler 4. maddede yazılı yeterlilik evraklarını kapalı zarf ile ihale tarihi ve saatinden önce Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. İhale Hazırlık Şefliğine teslim edecekler.

3.3.1. İhaleye katılım için dosya satınalma bedeli (400,00 TL) İdare’nin Vakıfbank TR88 0001 5001 5800 7261 6803 55 IBAN hesabına veya Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Veznesine yatırılır.

3.3.2. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.3.3. İsteklilerin sunacakları yeterlilik evraklarının (Madde 4)  içinde ilk teklif mektupları da olmalıdır. İdare Komisyonu tarafından; İstekli/İsteklilerin Madde 4’de yer alan İhale Yeterlilik Şartlarına bakılması ve ilk tekliflerinin okunmasına müteakip fiyat arttırılmasına geçilerek ihale sonuçlandırılır. İstekliler arttırma sonunda vermiş oldukları son tekliflerini ıslak imzalı olarak İdareye sunacaktır.

 

Madde 4- İhaleye yeterlilik şartları

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. a) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz. -Dosya bedeli 400,00 TL (DörtYüzTürkLirası)
 2. b) İsteklilerin Teklif Mektupları (imzalı,kaşeli ve ihale tarihli)
 3. c) Geçici teminat (5.000,00TL)

ç) Katılacak isteklinin Kimlik Fotokopisi

 1. d) Son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi
 2. e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
 3. f) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri
 4. g) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini teklifi ile birlikte sunmak zorundadır.
 5. h) Geri dönüşüm tesisi lisansı

ı) Adli Sicil Belgesi

 

Madde 5-Belgelerin Sunuluş Şekli

5.1. İstekliler ihaleye katılmak için Madde 4’ de yer alan evrakların asılları ve fotokopileri ile birlikte kapalı zarf içerisinde, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleye yapan İdarenin açık adresi yazılı olmalı, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şekilde hazırlayarak İhale Hazırlık Birimi’ne sunulmalıdır. Evrakların asıllarını “Aslı İdarece Görülmüştür” yaptırmak isteyen İstekli/İstekliler ihale saatinden en az 2 saat öncesinde veya ihale sonrası ilgili personele sunabilirler.

 

Madde 6-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirilir.

Madde 7- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

 

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

 

 1. a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

               

 1. b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

       

 1. c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

               

 1. d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

               

 1. e) Mesleki faaliyetlerinden ve yüz kızartıcı suçlardan dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

               

 1. f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

               

 1. g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

               

 1. k) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

 

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:

 

 1. a) 2886 ve 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

           

 1. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

           

 1. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

           

 1. d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

           

 1. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın  hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

           

 1. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

 

Madde 16 – Geçici teminat

16.1. İstekliler 5.000,00 TL’ den az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. İstekliler nakit yada banka havalesi yoluyla İdare’nin Vakıfbank Gimat Şubesi TR88 0001 5001 5800 7261 68 03 55 IBAN hesabına yatırılarak, en geç ihale saatine kadar İdaremiz Muhasebe-Finans Müdürlüğü’ne ibraz edecektir.

16.2.Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) gün olacaktır. Geçici Teminat nakit olarak Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması veya havale edilmesi halinde buna ilişkin makbuz veya dekont ihale evrakları ile beraber ihale zarfı içerisinde idareye sunulacaktır. İhaleyi kazanan istekli/istekliler ve en iyi ikinci teklif haricinde diğer isteklilerin geçici teminatları ihale sonrasında iade edilecektir. En iyi ikinci teklif sahibine, kazanan firma sözleşme imzaladıktan sonra iade edilecektir.

16.3. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

MADDE 6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İstekli/İstekliler, Sözleşmenin yerine getirilme sürecinde edindiği tüm kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü teknik, hukuki ve idari tedbirleri alacağını kabul ve beyan eder. Anılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle İdare’nin uğrayacağı tüm zararlar Yüklenici tarafından tazmin edilecektir.