Slide
Anketimize katılmak için tıklayın veya tarayın.
"Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden,rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar."
Mustafa Kemal ATATÜRK

BUZ MAKİNASI İHALE İLANI

BUZ MAKİNASI İHALE İLANI

  BUZ MAKİNASI İHALE İLANI

 

Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler

İş sahibinin;                                                                                                                                                           

1.1.  Adı : Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.

1.2. Adresi : Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13 / 1 Yenimahalle/ANKARA

1.3. Telefon numarası : (0312) 592 93 93

1.4. Faks numarası : (0 312) 397 33 71-74

1.5. E-Posta: info@ankarahalkekmek.com.tr                                                                                                 

1.6. İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Zehra SEZGİN -İhale Hazırlık Şefi

 

Madde 2 – İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

 1. a) Adı: 3 ADET 5 TONLUK BUZ MAKİNASI ALIMI
 2. b) Türü: Mal alımı
 3. c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

3 ADET (5 TONLUK) BUZ MAKİNASI ALIMI

Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içerisinde bulunan teknik şartnamede yer almaktadır.

 1. d) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA
 2. f) Teslim Süresi ve Teslim Yeri :

Yüklenici idarenin belirleyeceği yere yaptırılması istenen işi teslim edecektir. İşin süresi sözleşme imzalanmasını müteakip 60 (Altmış) takvim günüdür. Yüklenici teslim süresi sonunda sözleşme konusu işi idareye teknik şartname ve dokümanlara uygun teslim etmemesi durumunda en az 10 günlük ek süre verilerek gecikme cezası uygulanır. Gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,6 (binde altı)’ sı oranında ceza uygulanır. İdarenin vereceği ek sürenin dolmasına rağmen sözleşme konusu işin tam ve eksiksiz teslim edilmemiş olması durumunda ihtar çekilmeksizin, sözleşme tek taraflı feshedilerek teminatı irat kaydedilir. Yüklenici bu konuda hiçbir hak iddia edemez.

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ve ihalenin yapılış şekli

3.1. İhaleye ilişkin bilgiler

 1. a) İhale kayıt numarası:2023/1328505
 2. b) İhale usulü: 3/g istisna kapsamında
 3. c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 11.2023

Saat: 11:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. İhale Salonu Anadolu Bulvarı No: 13 Y.mahalle / ANKARA Zemin Kat İhale Odası

3.2. İhalenin yapılış şekli

3.1. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp “açık eksiltme” usulü ile yapacaktır.

3.2.İhaleye katılım için İstekli/İstekliler 4. maddede yazılı yeterlilik evraklarını ihale tarihi ve saatinde İhale Hazırlık Birimine Kapalı Zarf ile teslim etmek zorundadır.

3.3. İhaleye katılım için ihale dosya satın alma bedeli (400,00 TL) İdare’nin Vakıfbank Gimat Şubesi TR880001500158007261680355 IBAN hesabına yatırılır. zehrasezgin@ankarahalkekmek.com.tr  hesabına dekont bilgisi taratılarak gönderilir. Dekont bilgisine istinaden ihale dokümanları e-posta ile İstekli/İsteklilere gönderilir. İstekli/İstekliler ihale dosya satın alma bedelini Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Muhasebe Veznesine elden de yatırabilirler. Yatırdıklarına dair makbuzu İhale Hazırlık Birimine sunup, ihale dokümanlarını elden de teslim alabilirler.

3.4. Yüklenici geçici teminat olarak banka geçici teminat mektubu verecekse teminatın aslını ihale dosyasında bulundurmak zorundadır.

3.5. İstekli/İstekliler; sunacakları yeterlilik evraklarının içinde ilk teklif mektupları da olmalıdır. İhale Komisyonu tarafından firmaların ilk tekliflerinin okunmasına müteakip geçici teminat mektuplarını (veya havale yaptıklarına dair banka makbuzu) karşılayıp karşılamadığına bakılıp, fiyat eksiltmesine geçilir.

3.6.. Fiyat eksiltmesi sırasında gerekli görülmesi halinde pazarlık aşamasında isteklilerden kapalı şekilde “son tekliflerini” vermeleri ihale komisyonu tarafından istenebilir.

3.7. İhale üzerinde kalan İstekli; faks, e-mail ve/veya sözlü olarak Sözleşmeye Daveti izleyen 10 gün (on gün) içinde, toplam bedelin % 6 oranında kesin teminat yatırarak sözleşme imzalayacaktır.

3.8. İdare, ihale saatinden önce veya sonrasında ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

3.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatını belirterek vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

 3.10. İhale dokümanı uyarınca Geçici ve Kesin Teminatların irat kaydedileceği her durumda, İstekliler ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanun Hükümlerine tabidir.

 

Madde 4- İhaleye yeterlilik şartları

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. a) İhaleye katılacak isteklilerin imza sirküleri,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

 1. c) İstekliler adına vekaleten katılacaklar için noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,

ç)İstekliler tarafından kaşelenip imzalanmış Teknik ve İdari Şartname (Her bir sayfası kaşeli ve imzalı)

d)Fiyat Teklif mektubu, (İmzalı, kaşeli ve ihale tarihli)

 1. e) Geçici teminatı yatırdığına dair belge, (Teklif edilen bedelin % 3 ‘den az olmamak üzere),
 2. f) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz, (Dosya bedeli 400 TL)
 3. g) Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 1 ay içinde alınmış)
 4. h) İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 1 ay içinde alınmış)

ı) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (ilan veya ihalenin içinde bulunduğu yıl alınmış),

 1. i) Son 5 yıl içerisinde tek sözleşme kapsamında teklif bedelinin %20 oranından aşağı olmamak kaydı ile veya satışı işleri hakkında iş deneyim belgesi (Kamu veya Özel sektörde son 5 yıl içerisinde tek sözleşme kapsamında her türlü buz makinası veya endüstriyel makina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.)

j)Üretici firmalar için üretici olduğuna dair Sanayi Sicil Belgesi, üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenen Kapasite Raporu, meslek odası tarafından düzenlenmiş İmalat Yeterlilik Belgesi, meslek odası tarafından düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesinden en az birini sunması zorunludur. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeleri sunmak zorundadır.

 1. k) İstekliler, üretici veya yetkili satıcı ise teklif ettikleri ürünlerin Ankara’da (kendi bünyesinde veya yetkili kıldığı çözüm ortaklarına ait) teknik destek verebilecek yetkili servisinin olduğunu teklifleri ile birlikte belge veya belgelerini sunmak zorundadır.
 2. l) Ayrıca teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz en az 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmeli ve sunulması zorunludur.
 3. m) Ürün kataloğu (İstekli hangi ürünü teslim edeceği konusunda ürün kataloğunu sunması zorunludur.)
 4. n) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (ç), (d), (f), (h) ve (i) maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
 5. o) Sözleşme imzalama aşamasında İstekliden İflas Konkordato belgesi istenecektir.

 

Madde 5-Belgelerin Sunuluş Şekli

5.1. İstekliler ihaleye katılmak için Madde 4’ de yer alan evrakların asılları ve fotokopileri ile birlikte kapalı zarf içerisinde, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleye yapan İdarenin açık adresi yazılı olmalı, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şekilde hazırlayarak İhale Hazırlık Birimi’ne sunulmalıdır. Evrakların asıllarını “Aslı İdarece Görülmüştür” yaptırmak isteyen İstekli/İstekliler ihale saatinden en az 2 saat öncesinde veya ihale sonrası ilgili personele sunabilirler.

 

Madde 6- Geçici Teminata İlişkin Esaslar

6.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İstekliler nakit yada banka havalesi yoluyla İdare’nin Vakıfbank Gimat Şubesi TR88 0001 5001 5800 7261 68 03 55 IBAN hesabına yatırılarak, en geç ihale saatine kadar İdaremiz Muhasebe-Finans Müdürlüğü’ne ibraz edecektir.

6.2.Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) gün olacaktır. Geçici Teminat nakit olarak Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması veya havale edilmesi halinde buna ilişkin makbuz veya dekont ihale evrakları ile beraber ihale zarfı içerisinde idareye sunulacaktır. İhaleyi kazanan istekli/istekliler ve en iyi ikinci teklif haricinde diğer isteklilerin geçici teminatları ihale sonrasında iade edilecektir. En iyi ikinci teklif sahibine, kazanan firma sözleşme imzaladıktan sonra iade edilecektir.

6.3.Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

6.4. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

6.5. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

Madde 7- Kişisel Verilerin Korunması

İstekli/İstekliler, Sözleşmenin yerine getirilme sürecinde edindiği tüm kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü teknik, hukuki ve idari tedbirleri alacağını kabul ve beyan eder. Anılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle İdare’nin uğrayacağı tüm zararlar Yüklenici tarafından tazmin edilecektir.

 

Madde 8- İhaleye Katılamayacak Olanlar

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklanmış kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise ihale iptal edilerek geçici teminatı İDARE tarafından irat kaydedilecektir. Ayrıca yüklenici, sözleşme süresince yüklenicisi olduğu başka bir sözleşme nedeniyle yasaklı hale gelmesi durumunda bu durumu İdareye bildirmeyi taahhüt eder.

8.1. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının,

(a) bendinde; “İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan,”

(b) bendinde; “İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,”

 (e) bendinde; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen”

(f) bendinde; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen”,

(g) bendinde ise; “İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan” isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.