Slide
Anketimize katılmak için tıklayın veya tarayın.
"Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden,rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar."
Mustafa Kemal ATATÜRK

KAĞIT VE PLASTİK ATIKLARIN SATIŞI İHALE İLANI

KAĞIT VE PLASTİK ATIKLARIN SATIŞI İHALE İLANI

 KAĞIT VE PLASTİK ATIKLARIN SATIŞI İHALE İLANI

MADDE 1- İŞ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

İş sahibinin;

1.1.  Adı: Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.

1.2. Adresi: Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13 / 1 Yenimahalle/ANKARA

1.3. Telefon numarası: (0312) 592 93 65

1.4. Faks numarası : (0 312) 397 33 71-74

1.5. E-Posta: [email protected]

1.6. İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Zehra ULUTÜRK -İhale Hazırlık Şefi

 

MADDE 2- İHALE KONUSU MALIN CİNSİ, MİKTARI, İŞİN BAŞLAMA TARİHİ VE SÜRESİ;

2.1.  Adı: Kağıt ve Plastik Atıkların Satışı 

2.2.  Kısımlar ve Miktar: Çıkan miktarlar değişiklik göstermektedir. İstekli/İstekliler bu değişiklikleri ön görerek teklif vereceklerdir. (Yıllık ortalama Kağıt Atık; 60.000kg, Plastik Atık; 4.000kg) Bu konuda Yüklenici hiçbir hak iddia edemez. İstekli/İstekliler fabrika kampüsünde kağıt ve plastik atıklar için konteyner şeklinde saklama alanı bulunduracaktır.

 

İşin Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip iş başlayacak olup, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işin süresi 1 (bir) yıldır.

 

Atık Kâğıt ve Plastiklerin Alınacağı Yer: Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.

İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi: İstekli/İstekliler, teklif verecekleri kısımlar için İdare’den randevu talep ederek atık ürünleri görebilirler. İhaleye katılan istekli/istekliler satışa konu ürünler hakkında tam bilgisi olduğu kabul edilir.

MADDE 3- İHALENIN YAPILIŞ ŞEKLI:

3.1.İhale Tarihi ve Saati:  24.02.2023 Cuma günü saat 15.00

İhale Yeri                                 : Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.

      Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA

3.2. İDARE, bu ihaleyi “Açık arttırma” usulü ile yapacaktır. Teklif zarfları, İhale Yeterlilik Şartları maddesinde istenilen belgeler ile birlikte ihale başlama saatine kadar İhale Hazırlık Şefliğine verilecektir. İstekli/İstekliler işbu şartnamenin “Madde 4” kısmında yer alan yeterlilik evrakları ile birlikte İlk Teklif Mektuplarını kapalı zarf içinde vereceklerdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

3.2.1. Açık arttırma bedeli Kağıt için taban fiyatı Kg’ı 1,00 TL’ den, Plastik için 2,65 TL’ den başlayacaktır. İstekliler ilk tekliflerini yeterlilik belgelerini kapalı zarf içerisinde sunduktan sonra İdare Sözlü Açık arttırma kısmına geçilir. Sözlü açık arttırmadan sonra İdare firmalardan yazılı teklif mektubu alarak oturum kapatılır. En yüksek fiyatı veren Alıcı ile sözleşme imzalanacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Teklifler her bir kısım için ayrı ayrı verilecektir. Her kısım için en yüksek fiyatı veren Yüklenici ile sözleşme imzalanacaktır. Teklifler kısmi teklife açıktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.2.2. İhaleye katılım için dosya satınalma bedeli İdare’nin Vakıfbank TR88 0001 5001 5800 7261 6803 55 IBAN hesabına veya Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Veznesine yatırılır.

3.2.3. İsteklilerin sunacakları yeterlilik evraklarının içinde ilk teklif mektupları da olmalıdır. Firmaların ilk tekliflerinin okunmasına müteakip fiyat arttırılmasına geçilerek ihale sonuçlandırılır. İstekliler vermiş oldukları son tekliflerini ıslak imzalı olarak İdareye sunacaktır.

3.2.4. İDARE, ihaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli ve teklifi tespitte serbesttir.

3.2.5. Kazanan Yüklenici/Yükleniciler İDARE’nin iş takvimine uymak zorundadır.

3.3. İhaleye katılım için istekliler 4. maddede yazılı yeterlilik evraklarını kapalı zarf ile ihale tarihi ve saatinden önce Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. İhale Hazırlık Şefliğine teslim edecekler.

3.3.1. İhaleye katılım için dosya satınalma bedeli (300,00 TL) İdare’nin Vakıfbank TR88 0001 5001 5800 7261

6803 55 IBAN hesabına veya Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Veznesine yatırılır.

3.3.2. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.3.3. İsteklilerin sunacakları yeterlilik evraklarının (Madde 4)  içinde ilk teklif mektupları da olmalıdır. İdare Komisyonu tarafından; İstekli/İsteklilerin Madde 4’de yer alan İhale Yeterlilik Şartlarına bakılması ve ilk tekliflerinin okunmasına müteakip fiyat arttırılmasına geçilerek ihale sonuçlandırılır. İstekliler arttırma sonunda vermiş oldukları son tekliflerini ıslak imzalı olarak İdareye sunacaktır.

 

MADDE 4- İHALE YETERLİK ŞARTLARI

4.1.İhaleye katılmak isteyen istekliler;

  1. İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz. -Dosya bedeli 300,00 TL (ÜçYüzTürkLirası)
  2. İsteklilerin Teklif Mektupları (imzalı,kaşeli ve ihale tarihli)
  3. Geçici teminat (5.000,00TL)
  4. Katılacak isteklinin Kimlik Fotokopisi
  5. Son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi
  6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  7. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri
  8. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini teklifi ile birlikte sunmak zorundadır.
  9. Geri dönüşüm tesisi lisansı
  10. Adli Sicil Belgesi

İstekliler ihaleye katılmak için Madde 4’ de yer alan evrakların asılları ve fotokopileri ile birlikte kapalı zarf içerisinde, zarfın ön tarafına katılımcı firmanın, idarenin ve ihalenin bilgileri yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şekilde hazırlayarak İhale Hazırlık Birimi’ne ihale tarih ve saatinden önce sunmalıdır.  Evrakların asıllarını “Aslı İdarece Görülmüştür” yaptırmak isteyen İstekli/İstekliler ihale saatinden en az 2 saat öncesinde ilgili personele sunabilirler.

 Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

 a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

 d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

e) Mesleki faaliyetlerinden ve yüz kızartıcı suçlardan dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

 Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:

 a) 2886 ve 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın  hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

MADDE 5- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR  

5.1. Geçici Teminat: İstekliler 5.000,00TL tutarında geçici teminat verecektir. İstekliler geçici teminat tutarını banka teminat mektubu, devlet tahvili veya teklif fiyat (TL/Euro/Dolar) nakit cinsinden olanları ise İdare’nin Vakıfbank Gimat Şubesi TR88 0001 5001 5800 7261 68 03 55 IBAN hesabına yatırılarak, Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (ALTMIŞ) gün olacaktır. Geçici Teminat nakit olarak Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması veya havale edilmesi halinde buna ilişkin makbuz veya dekont ihale evrakları ile beraber ihale zarfı içerisinde idareye sunulacaktır. İhaleyi kazanan istekli/istekliler ve en iyi ikinci teklif haricinde diğer isteklilerin geçici teminatları ihale sonrasında iade edilecektir. En iyi ikinci teklif sahibine, kazanan firma sözleşme imzaladıktan sonra iade edilecektir.

MADDE 6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İstekli/İstekliler, Sözleşmenin yerine getirilme sürecinde edindiği tüm kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü teknik, hukuki ve idari tedbirleri alacağını kabul ve beyan eder. Anılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle İdare’nin uğrayacağı tüm zararlar Yüklenici tarafından tazmin edilecektir.