Slide
Anketimize katılmak için tıklayın veya tarayın.
"Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden,rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar."
Mustafa Kemal ATATÜRK

HPMC-LİPAZ ve KSANTAN GAM ALIMI İLANI

HPMC-LİPAZ ve KSANTAN GAM ALIMI İLANI

HPMC-LİPAZ ve KSANTAN GAM ALIMI İLANI

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

 1. a) Adı: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A. Ş.
 2. b) Adresi: Macun Mahallesi Anadolu Bulvari No:13/1 06370 YENİMAHALLE / ANKARA
 3. c) Telefon numarası: 3124442243

ç) Faks numarası: 3123973371

 1. d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Aslı BERBER-Satınalma Müdürü
 2. e) E posta :ihale@ankarahalkekmek.com.tr

Madde 2 – İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

 1. a) Adı: HPMC-LİPAZ ve KSANTAN GAM ALIMI
 2. b) Türü: Mal alımı
 3. c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

700 Kg HPMC, 150 Kg LİPAZ ve 2.000 Kg KSANTAN GAM ALIMI

Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içerisinde bulunan teknik şartnamede yer almaktadır.

 1. d) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA

 

 1. f) Teslim Süresi ve Teslim Yeri :

İşin başlama tarihi, termin planında belirtilen ilk teslim tarihidir. Sözleşme süresi işin başlama tarihinden itibaren, Lipaz ve HPMC Alımı için 15 (Gün) , Ksantan Gam Alımı için 60 (Gün) takvim günüdür. Sözleşme konusu malın teslimatı (artış ve eksiliş opsiyonlarının kullanımına göre), İdarenin siparişleri doğrultusunda bu süreyi aşar veya önce biterse, sözleşme süresi teslimatın tamamlanmasına göre değişir. Sözleşme konusu malın teslimatının tamamlanmaması durumunda sözleşme, malın teslimatının tamamlanmasına kadar (artış da dahil) uzatılabilir.

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ve ihalenin yapılış şekli

3.1. İhaleye ilişkin bilgiler

 1. a) İhale kayıt numarası:2024/66794
 2. b) İhale usulü: 3/g istisna kapsamında
 3. c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 01.2024

Saat: 11:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. İhale Salonu Anadolu Bulvarı No: 13 Y.mahalle / ANKARA Zemin Kat İhale Odası

3.2. İhalenin yapılış şekli

3.1. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp “açık eksiltme” usulü ile yapacaktır.

3.2.İhaleye katılım için İstekli/İstekliler 4. maddede yazılı yeterlilik evraklarını ihale tarihi ve saatinde İhale Hazırlık Birimine Kapalı Zarf ile teslim etmek zorundadır.

3.3. İhaleye katılım için ihale dosya satın alma bedeli (400,00 TL) İdare’nin Vakıfbank Gimat Şubesi TR880001500158007261680355 IBAN hesabına yatırılır. burakoto@ankarahalkekmek.com.tr  hesabına dekont bilgisi taratılarak gönderilir. Dekont bilgisine istinaden ihale dokümanları e-posta ile İstekli/İsteklilere gönderilir. İstekli/İstekliler ihale dosya satın alma bedelini Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Muhasebe Veznesine elden de yatırabilirler. Yatırdıklarına dair makbuzu İhale Hazırlık Birimine sunup, ihale dokümanlarını elden de teslim alabilirler.

3.4. Yüklenici geçici teminat olarak banka geçici teminat mektubu verecekse teminatın aslını ihale dosyasında bulundurmak zorundadır.

3.5. İstekli/İstekliler; sunacakları yeterlilik evraklarının içinde ilk teklif mektupları da olmalıdır. İhale Komisyonu tarafından firmaların ilk tekliflerinin okunmasına müteakip geçici teminat mektuplarını (veya havale yaptıklarına dair banka makbuzu) karşılayıp karşılamadığına bakılıp, fiyat eksiltmesine geçilir.

3.6.. Fiyat eksiltmesi sırasında gerekli görülmesi halinde pazarlık aşamasında isteklilerden kapalı şekilde “son tekliflerini” vermeleri ihale komisyonu tarafından istenebilir.

3.7. İhale üzerinde kalan İstekli; faks, e-mail ve/veya sözlü olarak Sözleşmeye Daveti izleyen 10 gün (on gün) içinde, toplam bedelin % 6 oranında kesin teminat yatırarak sözleşme imzalayacaktır.

3.8. İdare, ihale saatinden önce veya sonrasında ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

3.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatını belirterek vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

 3.10. İhale dokümanı uyarınca Geçici ve Kesin Teminatların irat kaydedileceği her durumda, İstekliler ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanun Hükümlerine tabidir.

 

Madde 4- İhaleye yeterlilik şartları

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. a) İhaleye katılacak isteklilerin imza sirküleri,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

 1. c) İstekliler adına vekaleten katılacaklar için noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,

ç)İstekliler tarafından kaşelenip imzalanmış Teknik ve İdari Şartname (Her bir sayfası kaşeli ve imzalı)

d)Fiyat Teklif mektubu, (İmzalı, kaşeli ve ihale tarihli)

 1. e) Geçici teminatı yatırdığına dair belge, (Teklif edilen bedelin % 3 ‘den az olmamak üzere),
 2. f) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz, (Dosya bedeli 400 TL)
 3. g) Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 1 ay içinde alınmış)
 4. h) İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 1 ay içinde alınmış)

ı) Teklif verecek isteklilerin 1 adet (Paket,kilo,vb.) numunesi karşılığında verilecek olan numune teslim formu karşılığında sunacaklardır. Ayrıca ihale dosyalarında teslim formunu sunacaklardır. Verilen numuneler ihale sonrası idare tarafından değerlendirilecek olup, numunesi uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 1. i) Üretici Firmalar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış İşletme Kayıt Belgesi, İstekli yetkili satıcı ise üretici firmaya ait işletme Kayıt Belgesi veya kendisine ait İşletme Kayıt Belgesi sunması zorunludur.
 2. j) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (ç), (d), (f), (h) ve (i) maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

Madde 5-Belgelerin Sunuluş Şekli

5.1. İstekliler ihaleye katılmak için Madde 4’ de yer alan evrakların asılları ve fotokopileri ile birlikte kapalı zarf içerisinde, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleye yapan İdarenin açık adresi yazılı olmalı, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şekilde hazırlayarak İhale Hazırlık Birimi’ne sunulmalıdır. Evrakların asıllarını “Aslı İdarece Görülmüştür” yaptırmak isteyen İstekli/İstekliler ihale saatinden en az 2 saat öncesinde veya ihale sonrası ilgili personele sunabilirler.

 

Madde 6-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirilir.

Madde 7- İhaleye katılamayacak olanlar

7.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

7.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

7.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.