Slide
Anketimize katılmak için tıklayın veya tarayın.
"Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden,rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar."
Mustafa Kemal ATATÜRK

SİMİTLİK SUSAM ALIMI İHALE İLANI

SİMİTLİK SUSAM ALIMI İHALE İLANI

SİMİTLİK SUSAM ALIMI İHALE İLANI

 Alım Usulü: 4734 KİK İstisnalar 3-(g)

 İKN: 2023/660702

MADDE 1- İŞ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İş sahibinin;

1.1.  Adı                                                               : Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.

1.2. Adresi                                                            : Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13/1 Yenimahalle/ANKARA

1.3. Telefon numarası                                       : 444 2 243

1.4. Faks numarası                                             : (0312) 397 33 71-74

1.5. E-Posta                                                          :[email protected]

1.6. İlgili personelinin adı, soyadı/ünvanı    : Zehra SEZGİN-İhale Hazırlık Şefi

 

MADDE 2- İHALE KONUSU MALIN CİNSİ VE MİKTARI

2.1. Adı                                                                : Simitlik Susam Alımı

2.2. Miktarı (fiziki) ve türü                              : 25.000 Kg Simitlik  Susam Alımı

2.3. İşin Başlama Tarihi, Süre ve Teslim Yeri:  İşin başlama tarihi, termin planında belirtilen ilk teslim tarihidir. Sözleşme süresi işin başlama tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür. Sözleşme konusu malın teslimatı (artış ve eksiliş opsiyonlarının kullanımına göre), İdarenin siparişleri doğrultusunda bu süreyi aşar veya önce biterse, sözleşme süresi teslimatın tamamlanmasına göre değişir. Sözleşme konusu malın teslimatının tamamlanmaması durumunda sözleşme, malın teslimatının tamamlanmasına kadar (artış da dahil) uzatılabilir.

MADDE 3- İHALENIN YAPILIŞ ŞEKLI:

3.1.

İhale Tarihi ve Saati                                      : 07/07/2023 Cuma günü saat 15:00

İhale Yeri                                                          : Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.

İhale Adresi                                                      : Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13/1 Yenimahalle/ANKARA

E-Posta                                                              : [email protected]

3.2. İDARE, bu ihalede 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, ihaleyi “açık eksiltme” usulü ile yapacaktır.

3.3. İhaleye katılım için İstekli/İstekliler 4. maddede yazılı yeterlilik evraklarını ihale tarihi ve saatinde İhale Hazırlık Birimine Kapalı Zarf ile teslim etmek zorundadır.

3.3.1. İhaleye katılım için ihale dosya satınalma bedeli (400,00 TL) İdare’nin Vakıfbank Gimat Şubesi TR88 0001 5001 5800 7261 68 03 55 IBAN hesabına yatırılır. [email protected] ve/veya [email protected]  hesabına dekont bilgisi taratılarak gönderilir. Dekont bilgisine istinaden ihale dokümanları e-posta ile İstekli/İsteklilere gönderilir. İstekli/İstekliler ihale dosya satınalma bedelini Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Muhasebe Veznesine elden de yatırabilirler. Yatırdıklarına dair makbuzu İhale Hazırlık Birimine sunup, ihale dokümanlarını elden de teslim alabilirler.

3.3.2. İhaleye katılım için verilecek geçici teminat İdare’nin Vakıfbank Gimat Şubesi TR88 0001 5001 5800 7261 68 03 55 IBAN hesabına yatırılabilir veya Finans Müdürlüğü’ne verilecek dilekçe ile teminat bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.

3.3.3. Yüklenici geçici teminat olarak banka geçici teminat mektubu verecekse teminatın aslını ihale dosyasında bulundurmak zorundadır.

3.3.4. İstekli/İstekliler; sunacakları yeterlilik evraklarının içinde ilk teklif mektupları da olmalıdır. İhale Komisyonu tarafından firmaların ilk tekliflerinin okunmasına müteakip geçici teminat mektuplarını (veya havale yaptıklarına dair banka makbuzu) karşılayıp karşılamadığına bakılıp, fiyat eksiltmesine geçilir.

3.3.5. Fiyat eksiltmesi sırasında gerekli görülmesi halinde pazarlık aşamasında isteklilerden kapalı şekilde “son tekliflerini” vermeleri ihale komisyonu tarafından istenebilir.

3.3.6. İhale üzerinde kalan İstekli/İstekliler; faks, e-mail ve/veya sözlü olarak Sözleşmeye Daveti izleyen 10 gün içinde, toplam bedelin % 6 oranında kesin teminat yatırarak sözleşme imzalayacaktır.

3.3.7. Yüklenicinin sözleşme ve şartname hükümlerine uymaması halinde İDARE hiçbir ihtara gerek duymadan teminat irat kaydedebilir. Yüklenici bu konuda bir hak iddia edemez.

3.4. İdare, İhaleyi yapıp-yapmamakta, ihaleyi iptal etmekte, uygun bedeli tespitte serbesttir.

3.4.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatını belirterek vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

3.5. İhale dokümanı uyarınca Geçici ve Kesin Teminatların irat kaydedileceği her durumda, İstekli ve Yükleniciler 4734 sayılı Kanun kapsamındaki tüm İdarelerin ihalelerinden yasaklanacaklardır.

MADDE 4- İHALE YETERLİK ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. a) İhaleye katılacak isteklilerin imza sirküleri,
 2. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
 3. c) İstekliler adına vekaleten katılacaklar için noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,
 4. ç)İstekliler tarafından kaşelenip imzalanmış Teknik ve İdari Şartname (Her bir sayfası)
 5. d) Fiyat Teklif mektubu, (İhale tarihli,imzalı-kaşeli)
 6. e) Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
 7. f) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz, (Dosya bedeli 400 TL)
 8. g) Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 1 ay içinde alınmış)
 9. h) İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 1 ay içinde alınmış)
 10. ı)Üretici Firmalar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış İşletme Kayıt Belgesi, İstekli yetkili satıcı ise üretici firmaya ait işletme Kayıt Belgesi ve kendisine ait İşletme Kayıt Belgesi sunması zorunludur.
 11. i) Teklif verecek isteklilerin 1 adet (Paket,kilo,vb.) numunesi karşılığında verilecek olan numune teslim formu karşılığında sunacaklardır. Ayrıca ihale dosyalarında teslim formunu sunacaklardır. Verilen numuneler ihale sonrası idare tarafından değerlendirilecek olup, numunesi uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 12. j) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (ç), (g), (h), (i), Maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
 13. k) Sözleşme imzalanma aşamasında İflas Konkordato belgesi istenecektir.

MADDE 5- BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ

İstekliler ihaleye katılmak için Madde 4’ de yer alan evrakların asılları ve fotokopileri ile birlikte kapalı zarf içerisinde, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleye yapan İdarenin açık adresi yazılı olmalı, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şekilde hazırlayarak İhale Hazırlık Birimi’ne sunulmalıdır. Evrakların asıllarını “Aslı İdarece Görülmüştür” yaptırmak isteyen İstekli/İstekliler ihale saatinden en az 2 saat öncesinde veya ihale sonrası ilgili personele sunabilirler.

MADDE 6- İHALENİN YABANCI İSTEKLİLERE AÇIKLIĞI

İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm isteklilere açıktır.

MADDE 7– İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklanmış kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise ihale iptal edilerek geçici teminatı İDARE tarafından irat kaydedilecektir. Ayrıca yüklenici, sözleşme süresince yüklenicisi olduğu başka bir sözleşme nedeniyle yasaklı hale gelmesi durumunda bu durumu İdareye bildirmeyi taahhüt eder.

7.1. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının,

(a) bendinde; “İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan,”

(b) bendinde; “İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,”

(e) bendinde; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen”

(f) bendinde; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen”,

(g) bendinde ise; “İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan” isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.