Slide
Anketimize katılmak için tıklayın veya tarayın.
"Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden,rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar."
Mustafa Kemal ATATÜRK

HIŞIR POŞET (KASA İÇİN) ALIMI İHALE İLANI

HIŞIR POŞET (KASA İÇİN) ALIMI İHALE İLANI

HIŞIR POŞET (KASA İÇİN) ALIMI İHALE İLANI

MADDE 1- İŞ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER                                                                                   

İş sahibinin;

1.1.  Adı : Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.

1.2. Adresi : Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13 / 1 Yenimahalle/ANKARA

1.3. Telefon numarası : (0312) 592 93 65

1.4. Faks numarası : (0 312) 397 33 71-74

1.5. E-Posta: [email protected]

1.6. İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Zehra ULUTÜRK -İhale Hazırlık Şefi

Madde 2- İhale Konusu Malın Cinsi, Miktarı, İşin Başlama Tarihi ve Süresi;

2.1.  Adı :  HIŞIR POŞET (KASA İÇİN)

2.2.  Kısımlar ve Miktar:  8.000 Kg Hışır Poşet (Kasa İçin)

 1. c) İşin Başlama tarihi, Süre ve Teslim Yeri : İşin başlama tarihi, termin planında belirtilen ilk teslim tarihidir. Sözleşme süresi işin başlama tarihinden itibaren Hışır Poşet (Kasa İçin) için 15 (onbeş) takvim günüdür. Sözleşme konusu malın teslimatı (artış ve eksiliş opsiyonlarının kullanımına göre), İdarenin siparişleri doğrultusunda bu süreyi aşar veya önce biterse, sözleşme süresi teslimatın tamamlanmasına göre değişir. Sözleşme konusu malın teslimatının tamamlanmaması durumunda sözleşme, malın teslimatının tamamlanmasına kadar (artış da dahil) uzatılabilir.

MADDE 3- İHALENIN YAPILIŞ ŞEKLI:

3.1.İhale Tarihi ve Saati : 11/11/2022 Cuma günü saat 15:00

İhale Yeri                                : Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA

3.2. İDARE, bu ihalede 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, ihaleyi “açık eksiltme” usulü ile yapacaktır.

3.3. İhaleye katılım için İstekli/İstekliler 4. maddede yazılı yeterlilik evraklarını ihale tarihi ve saatinde İhale Hazırlık Birimine Kapalı Zarf ile teslim etmek zorundadır.

3.3.1. İhaleye katılım için ihale dosya satınalma bedeli (300,00 TL) İdare’nin Vakıfbank Gimat Şubesi TR88 0001 5001 5800 7261 68 03 55 IBAN hesabına yatırılır. [email protected] ve/veya [email protected]  hesabına dekont bilgisi taratılarak gönderilir. Dekont bilgisine istinaden ihale dokümanları e-posta ile İstekli/İsteklilere gönderilir. İstekli/İstekliler ihale dosya satınalma bedelini Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Muhasebe Veznesine elden de yatırabilirler. Yatırdıklarına dair makbuzu İhale Hazırlık Birimine sunup, ihale dokümanlarını elden de teslim alabilirler.

3.3.2. İhaleye katılım için verilecek geçici teminat İdare’nin Vakıfbank Gimat Şubesi TR88 0001 5001 5800 7261 68 03 55 IBAN hesabına yatırılabilir veya Finans Müdürlüğü’ne verilecek dilekçe ile teminat bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.

3.3.3. Yüklenici geçici teminat olarak banka geçici teminat mektubu verecekse teminatın aslını ihale dosyasında bulundurmak zorundadır.

3.3.4. İstekli/İstekliler; sunacakları yeterlilik evraklarının içinde ilk teklif mektupları da olmalıdır. İhale Komisyonu tarafından firmaların ilk tekliflerinin okunmasına müteakip geçici teminat mektuplarını (veya havale yaptıklarına dair banka makbuzu) karşılayıp karşılamadığına bakılıp, fiyat eksiltmesine geçilir.

3.3.5. Fiyat eksiltmesi sırasında gerekli görülmesi halinde pazarlık aşamasında isteklilerden kapalı şekilde “son tekliflerini” vermeleri ihale komisyonu tarafından istenebilir.

3.3.6. İhale üzerinde kalan İstekli/İstekliler; faks, e-mail ve/veya sözlü olarak Sözleşmeye Daveti izleyen 5 gün içinde, toplam bedelin % 6 oranında kesin teminat yatırarak sözleşme imzalayacaktır.

3.3.7. Yüklenicinin sözleşme ve şartname hükümlerine uymaması halinde İDARE hiçbir ihtara gerek duymadan teminat irat kaydedebilir. Yüklenici bu konuda bir hak iddia edemez.

3.4. İdare, İhaleyi yapıp-yapmamakta, ihaleyi iptal etmekte, uygun bedeli tespitte serbesttir.

3.4.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatını belirterek vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

3.5. İhale dokümanı uyarınca Geçici ve Kesin Teminatların irat kaydedileceği her durumda, İstekli ve Yükleniciler 4734 sayılı Kanun kapsamındaki tüm İdarelerin ihalelerinden yasaklanacaklardır.

 1. İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
 2. a) Teklif Mektubu,
 3. b) Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
 4. c) İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış),

ç) Ticaret Sicil Gazetesi (Son temsil ve ilzam durumunu gösteren),

 1. d) İmza sirküleri,
 2. e) Vekâletname ve vekilin imza beyannamesi (gerekiyorsa),
 3. f) Geçici Teminat (Teklif edilen bedelin % 3 ‘den az olmamak üzere)
 4. g) İstekliler tarafından kaşelenip imzalanmış Teknik ve İdari Şartname (Her bir sayfası)
 5. h) İhale evraklarının satın alındığına dair makbuz,( Dosya Bedeli 300,00 TL)
 6. i) Üretici Firmalar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış İşletme Kayıt Belgesi, İstekli yetkili satıcı ise üretici firmaya ait işletme Kayıt Belgesi ve kendisine ait İşletme Kayıt Belgesi sunması zorunludur.
 7. j) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen (b), (c), (ç),(d), (e) ve (i) maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

MADDE 5- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR  

5.1. Geçici Teminat: İstekliler toplam ilk teklif bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat verecektir. İstekliler geçici teminat tutarını banka teminat mektubu, devlet tahvili veya teklif fiyat (TL/Euro/Dolar) nakit cinsinden olanları ise İdare’nin Vakıfbank Gimat Şubesi TR88 0001 5001 5800 7261 68 03 55 IBAN hesabına yatırılarak, 7.000,00TL (YEDİBİN)’ yi geçmeyecek olan nakit ödemeler en geç ihale saatine kadar İdaremiz Muhasebe-Finans Müdürlüğü’ne ibraz edecektir. Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) gün olacaktır. Geçici Teminat nakit olarak Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması veya havale edilmesi halinde buna ilişkin makbuz veya dekont ihale evrakları ile beraber ihale zarfı içerisinde idareye sunulacaktır. İhaleyi kazanan istekli/istekliler ve en iyi ikinci teklif haricinde diğer isteklilerin geçici teminatları ihale sonrasında iade edilecektir. En iyi ikinci teklif sahibine, kazanan firma sözleşme imzaladıktan sonra iade edilecektir.

MADDE 6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İstekli/İstekliler, Sözleşmenin yerine getirilme sürecinde edindiği tüm kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü teknik, hukuki ve idari tedbirleri alacağını kabul ve beyan eder. Anılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle İdare’nin uğrayacağı tüm zararlar Yüklenici tarafından tazmin edilecektir.

MADDE 7– İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklanmış kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise ihale iptal edilerek geçici teminatı İDARE tarafından irat kaydedilecektir. Ayrıca yüklenici, sözleşme süresince yüklenicisi olduğu başka bir sözleşme nedeniyle yasaklı hale gelmesi durumunda bu durumu İdareye bildirmeyi taahhüt eder.

7.1. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının,

(a) bendinde; “İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan,”

(b) bendinde; “İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,”

(e) bendinde; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen”

(f) bendinde; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen”,

(g) bendinde ise; “İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan” isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.