Slide
Anketimize katılmak için tıklayın veya tarayın.
"Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden,rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar."
Mustafa Kemal ATATÜRK

ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. FABRİKA TESLİMLİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ÇEKİLİŞ KATILIM ŞARTLARI VE KURALLARI

ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. FABRİKA TESLİMLİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ÇEKİLİŞ KATILIM ŞARTLARI VE KURALLARI

7Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. tarafından unlu mamuller satılması hususunda fabrika teslim şartlı bayilik verilecektir. Söz konusu bayilik öncelikle İdaremiz tarafından Ankara’nın merkez ilçelerinde uygulanacaktır.  Söz konusu bayilik aşağıda yer verilen koşul ve kurallarla başvuranlar arasında noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecektir.

Çekiliş Katılım Şartları

  • Müracaat durumuna göre idarenin belirleyeceği gün ve saatte noter huzurunda yapılacak olan çekilişe Ankara’nın merkez ilçeleri ve Çubuk ilçesinde mukim olan işletmeler katılabilecektir. İlçelerde her mahalleye 1 (bir) adet bayilik verilecek olup, bayilik verilecek işyerinin en az 1 km yakınında Başkent Market ve Halk Ekmek Büfesi bulunmaması esastır.

2- Bayilik, sadece 1. maddede yer verilen adreslerde bulunan ve altyapısı bayilik için elverişli olan bakkal, market, cafe ve restaurant olarak işletilen işletmelere verilecektir.

 3- 1. maddede belirtilen her bir mahalle için yalnızca 1 (bir) adet katılımcıya bayilik verilecektir.

4- Bayiliğe ilişkin çekiliş, noter marifetiyle Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’de yapılacak olup, yapılan çekiliş sonucunda katılım şartlarında belirtilmiş her bir mahalle için 1 (bir) asıl ve 1 (bir) yedek seçilecektir. Asil olarak seçilen ile sözleşmenin imzalanamaması halinde, bayilik sözleşmesi yapma hakkı aynı mahallede yedek olarak seçilene geçecektir. 

5- Türk Ceza Kanunu’nun Dördüncü Kısmında yer alan “Millete ve Devlete Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen suçlar ile Üçüncü Kısım, İkinci Bölümde yer alan “Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti” başlıklı 186. maddede yer alan suçtan hüküm giymiş olan kimselere ait işletmelere bayilik verilmeyecektir.   

6- Bayilik başvurusu, en son 30/07/2021 tarihi,  saat 17.00’ye kadar Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Evrak Şefliği birimine yapılacak olup, daha sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

7- Bayilik başvurusu yapan kişilerin Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’ye sunduğu belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, başvuru reddedilir ve başvuru sahibi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre gerekli işlemler başlatılacaktır.

8- İşbu Katılım Şartları’nın Bayilik Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından kaybedilmesi halinde, sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Bu durumda sözleşmesi sona eren bayi bölgesi için çekilişte belirlenen yedek, İdare tarafından sözleşme süreçleri davet edilecektir. Herhangi bir şekilde yedekle de bayilik sözleşmesi imzalanamaması halinde de, bayilik süreci sona eren bölge için tekrar yeniden başvurular alınarak noter huzurunda yeniden çekiliş yapılacaktır.

 

Bayilik için başvuru

 İlanda belirtilen süre içerisinde idare de bulunan matbu dilekçenin doldurulması, imzalanması ve idareye teslimi suretiyle gerçekleştirilecektir.

  • Vergi Levhası fotokopisi getirilmesi zorunludur.

 Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda bayilik sözleşmesi yapmaya hak kazananlar tarafından bayilik sözleşmesi imzalanmadan önce İdaremize teslim edilmesi gereken belgeler:

-Vergi Levhası Fotokopisi

-İşyeri Noter Tasdikli Kira Sözleşmesi/Tapu Kaydı

-Adli Sicil Kayıtları (Adli sicil kaydı bulunanlar ile sözleşme yapılmayacaktır).

-Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

-Açık İletişim Adresi

-Banka Hesap No

-İletişim Kurulacak Kişiler ve İletişim Numaraları (Cep Tel ve Sabit Tel).

– İmza Sirküleri

-Memur Kefilli Senet Verilmesi Durumunda Kefil memuriyet belgesi ve bizzat kendisi

-Meslek Odası’ndan Alınan Faaliyet Belgesi  

– Muhtardan Resimli Nüfus Cüzdanı Örneği

– İkametgâh ilmühaberi

– Kefilin memuriyet belgesi ve kendisi

– 50.000,00 TL nakit veya teminat mektubu (süresiz veya kesin) veya memur kefilli senet

9- Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. çekilişi dilediği zaman erteleme/iptal etme hakkına sahiptir.

10- Bayilik yapmaya hak kazananların Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’nin resmi internet sitesinde yayınlanmasından sonra, bu kişilerin 10 (On) gün içinde Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’ye başvurarak sözleşmeye ilişkin bilgi ve belge teslim süreçlerini tamamlaması gerekmektedir.

11- Başvurucular, işbu çekilişe katılım amacıyla göndermiş oldukları kişisel verilerin Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. tarafından çekiliş başvurusu kapsamıyla sınırlı olarak kullanılmasına, arşivlenmesine ve gerektiğinde ortakları ile paylaşılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rızaları olduğunu, bu konuda bilgilendirildiklerini beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

12- Bayilik sözleşmesini imzalamaya gelen bayi, 50.000,00 TL (ElliBinTürkLirası) nakit, memur kefilli teminat senedi, memur kefilli teminat mektubu veya banka teminat mektubu şeklinde teminatı ilgili yerlere yatıracaktır.

13- Sözleşmenin niteliği fabrika teslimli satış sözleşmesi olup, bayi, satışa konu ürünleri Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’den bizzat gelip teslim alacaktır.

14- Çekilişe katılan tüm kullanıcılar, “Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Bayilik Sözleşmesi Çekiliş Katılım Şartları” kurallarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.